ارایه آزمایشی سرویس دسترسی از طریق پروتکل IMAP به پست الکترونیک چاپار آغاز شد.(1391/07/06)

به گزارش واحد تحقیق و توسعه پست الکترونیک چاپار دسترسی آزمایشی به پست الکترونیک چاپاراز طریق پروتکل IMAP آغاز شد , کاربران پست الکترونیک چاپار برای دسترسی از طریق پروتکل IMAP  می بایست تنظیمات را براساس ساختار ذیل در نرم افزارهای خود اعمال نمایند.

Incoming server : imap.chmail.ir   : سرویس دهنده ورودی
Outgoing server : smtp.chmail.ir : سرویس دهنده خروجی

- نام کاربری باید با دامنه chmail.ir تنظیم شود. مانند : user@chmail.ir

- در قسمت outgoing server حتما گزینه my outgoing server require authentication می بایست انتخاب شود.

- در قسمت تنظیمات پیشرفته ارتباط IMAP از طریق پروتکل SSL و با پورت 993 و SMTP با پروتکل SSL و پورت 465 می بایست پیکربندی گردد.

راهنمای تنظیمات نرم افزار outlook

راهنمای تنظیمات Thunderbird